Uslovi korišćenja

Pristanak za upotrebu ličnih podataka kandidata

NASTAVITE

WURTH DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MONTAŽNOM OPREMOM BEOGRAD SURČIN, Svetog Save 60v, 11271 Beograd Surčin, MB:17155172 PIB:100000362, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS‟ br. 87/2018) utvrđuje pravila koja se odnose na zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade njihovih ličnih podataka i pravila koja se odnose na slobodno kretanje podataka o ličnosti. On štiti osnovna prava i slobode fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu ličnih podataka. Vaši lični podaci se prikupljaju, obrađuju i prenose samo u meri u kojoj je to u saglasnosti sa ovim svrhama i obaveštenjem o privatnosti poštujući principe pravičnosti, zakonitosti i transparentnosti.

Ukoliko lice o čijim podacima je reč želi više informacija o obradi njegovih/njenih ličnih podataka ili ostvarivanju njegovih/njenih ličnih prava, on/ona se može informisati na sledećem linku Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Ovim potvrđujem da sam saglasan/nа da moje lične podatke WURTH D.O.O. Beograd obrađuje u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u vezi sa mojom prijavom za posao u Kompaniji. Upoznat/a sam sa:

  • politikom firme WURTH D.O.O. Beograd o zaštiti ličnih podataka
  • svrhom i sredstvima obrade ličnih podataka
  • dobrovoljnim dostavljanjem podataka i posledicama odbijanja davanja podataka
  • pravom na pristup, ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje prikupljenih podataka iz baze, obraćanjem na email adresu Kompanije: gdpr@wurth.rs
  • pravom na opoziv pristanka u bilo koje vreme obraćanjem na email adresu Kompanije: gdpr@wurth.rs
  • primaocima ili kategorijama primalaca kojima podaci mogu biti otkriveni.

U vezi sa mojom prijavom za posao u WURTH D.O.O. Beograd, potvrđujem da sam saglasan/na da:

  1. Moji lični podaci budu skladišteni u bazi podataka WURTH D.O.O. Beograd, u kojoj se čuvaju, koriste i obrađuju u cilju selekcije i procene kandidata u postupku popunjavanja radnih mesta, u periodu od 3 godine.
  2. Kompanija WURTH D.O.O. Beograd ima pravo da proveri sve podatke dostavljene od strane kandidata putem drugih izvora.